O Fondu

Kapitalni fond – rezultati

Rezultati Kapitalnog fonda od osnutka (do 31.12.2017):

Rast neto imovine Fonda 249,8%
Prosječan godišnji prinos 8,5%
Rast neto imovine fonda (mil kn) 923,9
Isplaćena dividenda (mil kn) 166,3
Starost fonda u godinama 18,8

Rast neto imovine fonda 249,8%
Prosječan godišnji prinos 8,5%
Rast neto imovine fonda (mil kn) 923,9
Isplaćena dividenda (mil kn) 166,3
Starost fonda u godinama 18,8

Neto imovinska vrijednost

Prinos

Kapitalni fond

Osnovni podaci o kapitalnom fondu

TIP: zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 384.550.100,00 HRK
BROJ DIONICA: 3.845.501
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
ISIN: HRKAPFRA0005
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
Ograničenja u raspolaganju dionicama: Dionice su uključene u SKDD od 25. listopada 2006.
VLASNIČKA STRUKTURA: HZMO : 99.992%
HMID  : 0.008%
Sjedište Fonda: Zagreb, Bakačeva 5
Depozitna banka: Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

TIP: zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 384.550.100,00 HRK
BROJ DIONICA: 3.845.501
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
ISIN: HRKAPFRA0005
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
Ograničenja u raspolaganju dionicama: Dionice su uključene u SKDD od 25. listopada 2006.
VLASNIČKA STRUKTURA HZMO : 99.992% HMID : 0.008%
Sjedište Fonda: Zagreb, Bakačeva 5
Depozitna banka; Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

PREDMET POSLOVANJA FONDA

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava privatnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i Statutom Fonda.

TRAJANJE FONDA

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

UPRAVA DRUŠTVA KAO UPRAVA FONDA:

Mr.sc. Darko Horvatin
Darjan Radičević, CFA

NADZORNI ODBOR FONDA:

Prof. dr. sc. Petar Miladin, predsjednik
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović, zamjenik predsjednika
Matija Kikelj, član
Hrvoje Prusina, član
Marko Vidakušić, član

PODACI O DEPOZITARU KAPITALNOG FONDA d.d.

Na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-450-08/06-03/25, ur.broj: 326-113/06-2 od 7. prosinca 2006. depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4. Banka ima upisani temeljni kapital od 966.640.400,00 kn. Registrirana je na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080010698.

Depozitar ima odobrenje:

  • Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/03-02/90, ur.broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. za obavljanje poslova skrbništva;
  • Hrvatske narodne banke, br. 1213/2003 od 14. svibnja 2003. za obavljanje poslova skrbništva depozitne banke.

Poslove depozitara Banka obavlja samostalno, a poslove pohrane i namire inozemnih financijskih instrumenata delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:

  • Clearstream Banking SA
  • State Street
  • Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, R Slovenija
  • Raiffeisen Bank d.d., R Bosna i Hercegovina
  • Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, R Crna Gora
  • Vojvođanska banka a.d., Novi Sad, R Srbija
  • Stopanska banka A.D., Skopje, R Makedonija

Portfelj

PET NAJJAČIH DJELATNOSTI

na dan 31. prosinca 2017.

Djelatnost Udio u portfelju Fonda
1. Industrija 46,8 %
2. Turizam 10,2 %
3. Prehrana i pića 9,4 %
4. Financije 8,4 %
5. Nafta i plin 8,1 %

PET NAJJAČIH ZEMALJA

na dan 31. prosinca 2017.

Zemlja Udio u portfelju Fonda
1. Hrvatska 61,5 %
2. Slovenija 14,1 %
3. Rumunjska 6,3 %
4. Austrija 6,1 %
5. Nizozemska 2,7 %

PET NAJJAČIH DIONICA

na dan 31. prosinca 2017.

Dionica Udio u portfelju Fonda
1. Končar 35,8 %
2. Podravka 7,6 %
3. Valamar Riviera 5,6 %
4. Zavarovalnica Triglav 4,8 %
5. Adris Grupa (povlaštene) 4,3 %

PET NAJJAČIH DJELATNOSTI

na dan 31. prosinca 2017.

Djelatnost / Udio u portfelju Fonda

1. Industrija 46,8 %
2. Turizam 10,2 %
3. Prehrana i pića 9,4 %
4. Financije 8,4 %
5. Nafta i plin 8,1 %

PET NAJJAČIH ZEMALJA

na dan 31. prosinca 2017.

Zemlja / Udio u portfelju Fonda

1. Hrvatska 61,5 %
2. Slovenija 14,1 %
3. Rumunjska 6,3 %
4. Austrija 6,1 %
5. Nizozemska 2,7 %

PET NAJJAČIH DIONICA

na dan 31. prosinca 2017.

Dionica / Udio u portfelju Fonda

1. Končar 35,8 %
2. Podravka 7,6 %
3. Valamar Riviera 5,6 %
4. Zavarovalnica Triglav 4,8 %
5. Adris Grupa (povlaštene) 4,3 %

Dokumenti

Statut Kapitalnog fonda

Statut Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – Statut

Pravila Kapitalnog fonda

Pravila Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – pravila

HANFA rješenje o usklađenju Kapitalnog fonda

HANFA rješenje o usklađenju Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – HANFA rješenje-usklađenje AIF

Kontaktirajte nas za više informacija!